راهکار| >نرم افزار آزمایشگاه کالیبراسیون

نرم افزار آزمایشگاه کالیبراسیون

نرم افزار آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه های کالیبراسیون تجهیزات مهندسی،فرایند های مشخصی برای تست و کالیبره کردن تجهیزات مهندسی به خصوص تجهیزات ابزار دقیق دارند.این آزمایشگاه ها،بر اساس عملیات تخصصی که باید بر روی تجهیز صورت گیرد،فرم های مربوط به آزمایش مرتبط را که حاوی نتایج تست است تکمیل می کنند و به همراه اطلاعات  تکمیلی و در فالب فرم های کاغذی برای مشتریان خود ارسال می کنند.
چالش های ارسال نتایج برای شرکت ها می تواند مواردی چون،محدودیت در ارسال نسخه کاغذی،محدودیت در ارسال فایل گواهی،گم شدن و تهیه مجدد پرینت،دسترسی دائمی نداشتن به فایل مربوط و مواردی از این دست باشد.
نرم افزار های آزمایشگاه های کالیبراسیون ابزار دقیق می توانند بخشی از این چالش ها را به شکلی کارآمد مدیریت کنند.
در نرم افزار های کالیبراسیون ابزار دقیق،اطلاعات مربوط به هر پروژه تست وارد سسیستم می شود و نوع تست های مربوط نیز که برای تجهیز در نظر گرفته شده ثبت می گردد.این اطلاعات می تواند شامل،نام کارفرما،تاریخ،نوع تست ها،زمان تحویل گواهی،رسید دریافت تجهیز و دیگر اطلاعات مورد نیاز باشد.
پس از انجام تست،تمامی داده ها در فرم های از پیش تعیین شده ثبت می شود و به این صورت خروجی نرم افزار کالیبرایسون تجهیزات ،گواهی مورد نیاز کارفرما خواهد بود.
نرم افزار های کالیبراسیون تجهیزات،نرم افزار هایی پروژه محور هستند و با توجه به اینکه اطلاعات کارفرما،نوع پروژه و تاریخ ها به صورت کامل ثبت می شود، بازیابی سوابق تست تجهیزات برای شرکت صادر کننده بسیار آسان خواهد بود.
همچنین شرکت های کارفرما،همواره می توانند نتیج تست های مورد در خواست خود را از طریق پنل اختصاصی دریافت نمایند و محدودیت زمانی و مکانی یا محدودیت در دسترسی به سوابق نخواهند داشت.
این نرم افزار ها از جمله نرم افزار های فرایندی محسوب می شوند و تعیین مراحل ثبت داده و اجرا می تواند با توجه به ساختار گردش داده در شرکت شما،به صورت اختصاصی طراحی و پیاده سازی شود تا حداکثر مطابقت با استاندارد های شرکت شما داشته باشد.
نرم افزار کالیبراسیون تجهیزات از جمله راهکار های موثر در سرعت عمل بخشیدن به ارائه خدمات مهندسی،در آزمایشگاه های کالیبراسیون مهندسی می باشد.
بستر پیاده سازی این نرم افزار ها وب می باشد و بر پایه تکنولوژی دات نت مایکروسافت پیاده سازی می شود.همچنین بانک اطلاعات قدرتمند SQL SERVER  به عنوان ابزار نگهداری داده های ورودی در این سیستم ها بکار گرفته شده است.
سامانه های کالیبراسیون صنعتی،می تواند بر بستر اینترنت یا اینترانت داخلی شرکت ها پیاده سازی شود.

 

نرم افراز های فرایندی تحت وب