پروژه ها| نرم افزار فرایند تولید در شرکت بیوتکنولوژی

نرم افزار فرایند تولید در شرکت بیوتکنولوژی

بستر پیاده سازی: مبتنی بر وب

تکنولوژی: دات نت مایکروسافت

معرفی نرم افزار:

این نرم افزار،علاوه بر ثبت داده های بخش های مختلف تولید یک شرکت دارویی و بیوتکنولوژی،به شکلی موثر مراتب فرایند تولید را که برا اساس یک پروتکل مشخص و الزمات خاص شرکت های دارویی تهیه شده،پیاده سازی کرده و هر کدام از بخش ها با دسترسی های اختصاصی،اطلاعات ورودی مربوط به خود را وارد می نمایند.

مراحل ثبت داده در اکثر بخش ها ،به صورت سلسله مراتبی پیاده سازی شده و نرم افزار از هوشمندی لازم برای ارجاع یک فعالیت در زمان تعیین شده به واحد مورد نظر برخوردار می باشد و در بعضی از مراحل،ثبت تاریخ های عملیاتی نرم افزار به صورت اتوماتیک صادر شده و ثبت می گردد.

در پیاده سازی این نرم افزار فرایندی،تمامی الزامات شرکت مطابق با دستورالعمل ها پیاده سازی شده است.